Zastupiteľský úrad SR v Berne

VEĽVYSLANECTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Botschaft der Slowakischen Republik

Thunstrasse 63

3074 Muri bei Bern

sekretariát:

031 / 356 39 30

konzulárne oddelenie:

031 / 356 39 35

matričné doklady ako rodné listy, sobášne listy, rozvody, čestné vyhlásenia o rodinnom stave, zmena mena a priezviska

031 / 356 39 36

pasy a náhradné cestovné doklady, občianske preukazy, vodičské preukazy, výpisy z registra trestov

031 / 356 39 37

osvedčenia o štátnom občianstve, žiadosti o podanie žiadosti o udelenie občianstva, odhlásenie z trvalého pobytu, overovanie podpisov a fotokópií dokladov

E-mail: emb.bern@mzv.sk

www.mzv.sk/bern

**************************************************************************

Stránkové hodiny konzulárneho oddelenia:

Utorok 9.00-12.00 a 13.30-16.00 - len objednaní žiadatelia

Streda 9.00-12.00 - len objednaní žiadatelia

Štvrtok 9.00-12.00 - len objednaní žiadatelia

Objednávať sa je možné na stránke MZVaEZ SR/Cestovanie a konzulárne info/ Elektronické služby: Elektronické služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (mzv.sk)

Pri objednaní je potrebné vyplniť aj formulár zápisu o narodení dieťaťa. Ak máte súčasne záujem aj o podanie žiadosti o cestovný pas, je potrebné si dohodnúť ďalší termín a vyplniť žiadosť o CP (napr. o 9:00 žiadosť o zápis narodenia, 09:30 žiadosť o cestovný pas).

ČO PRE VÁS MÔŽE UROBIŤ KONZULÁT

Konzulárne oddelenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí zabezpečujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí i pomoc občanom SR, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi, asistencia pri vybavovaní dedičstva v zahraničí, asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach občanov SR v zahraničí a riešenie problematiky trestnej činnosti občanov SR v zahraničí.

Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justičných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských občanov v zahraničí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpečenia svojej zahraničnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom SR a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

Čo konzul môže urobiť:

  1. vydať náhradný cestovný preukaz pre občana SR na návrat do SR,

  2. kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí môžu občanovi SR poslať peniaze, poradiť, ako peniaze poslať,

  3. odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom,

  4. odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov,

  5. informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy,

  6. kontaktovať občanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podať o nich správy príbuzným, na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať vo vyššie uvedených a podobných situáciách,

  7. v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava),

  8. sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní, osvedčiť pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok.

V zmysle platných právnych predpisov SR sú za konkrétne konzulárne služby účtované príslušné správne poplatky.

Konzulárna ochrana slovenských občanov po vstupe SR do EÚ

V zmysle platnej legislatívy Európskych spoločenstiev v oblasti konzulárnej ochrany budú môcť občania Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi požiadať o konzulárnu pomoc aj diplomatické misie a konzulárne úrady iných členských štátov Európskej únie za predpokladu, že v danom štáte nemá Slovenská republika efektívne diplomatické alebo konzulárne zastúpenie.

V rámci spoločnej konzulárnej ochrany občanov únie môžu diplomatické alebo konzulárne misie iných členských štátov poskytnúť konzulárnu pomoc slovenským občanom v prípadoch vážnej nehody, vážneho ochorenia, uväznenia alebo zadržania a v prípadoch, keď sa stali obeťami násilným trestných činov. Zastupiteľské úrady členských štátov môžu vydať občanom slovenskej republiky náhradný cestovný doklad na ich návrat do Slovenskej republiky, ak v danom štáte stratili platný cestovný doklad, resp. tento doklad im bol odcudzený. Ďalej za presne stanovených podmienok môžu poskytnúť podporu a pomoc pri ich repatriácii do Slovenskej republiky. V prípade úmrtia slovenského občana môžu diplomatické a konzulárne zastúpenia členských štátov poskytnúť konzulárnu pomoc a súčinnosť najbližším príbuzným zosnulého.

Diplomatické misie a konzulárne úrady iných členských štátov v zásade nemôžu poskytnúť občanom Slovenskej republiky akúkoľvek finančnú pomoc bez predchádzajúceho súhlasu Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, resp. príslušného zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí. Tento súhlas vydajú len v tom prípade, ak protihodnota finančnej pomoci, ktorá má byť poskytnutá slovenským občanom, bude vopred uhradená na účet Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo samotní občania, ich najbližší príbuzní, zamestnávateľ alebo iné osoby preukážu dostatočné záruky, že budú schopní splatiť svoje finančné záväzky. Diplomatické alebo konzulárne zastúpenia iných členských štátov nemôžu uhradiť účty za slovenských občanov za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty. V prípade vzatia do väzby alebo zadržania slovenských občanov nemôžu zasahovať do vyšetrovacieho alebo súdneho konania miestnych orgánov, poskytovať advokátske služby, resp. dosiahnuť (zariadiť) ich prepustenie z väzenia. Ďalej neposkytnú občanom Slovenskej republiky ani služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám, motoristickým a iným špecializovaným inštitúciám.

Informácie o tom, ako postupovať pri vybavovaní rôznych matričných dokumentov nájdete tu.