Formuláre

Duplikát rodného listu SR — Formulár na vyžiadanie duplikátu rodného listu SR

Duplikát úmrtného listu SR — Formulár na vyžiadanie duplikátu úmrtného listu SR

Duplikát sobášneho listu SR — Formulár na vyžiadanie duplikátu sobášneho listu SR

Osvedčenie o štátnom občianstve — Osvedčenie o štátnom občianstve pre občanov SR dlhodobo žijúcich v zahraničí

Zápis o narodení dieťaťa — Formulár na vyžiadanie zápisu o narodení dieťaťa

Zápis o uzavretí manželstva — Formulár na vyžiadanie zápisu o uzavretí manželstva

Zápis ženského priezviska — Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania

Zápis ženského priezviska a mena dieťaťa — Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania; Žiadosť o zápis mena dieťaťa

Adresy Štátnych (kantonálnych) kancelárií vo Švajčiarsku

Výpis z registra trestov - Žiadosť o výpis z registra trestov