Formuláre

Čestné vyhlásenie o rodinnom stave matky — čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie rodičov občanov SR k zápisu o narodení — čestné vyhlásenie

Odhlasovací lístok — odhlasovací lístok

Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu — formulár

Oznámenie o strate štátneho občianstva — formulár

Zápis o narodení dieťaťa — formulár na vyžiadanie zápisu o narodení dieťaťa

Zápis o uzavretí manželstva — formulár na vyžiadanie zápisu o uzavretí manželstva

Zápis o úmrtí — formulár na vyžiadanie zápisu o úmrtí  

Žiadosť o vydanie duplikátu matričného dokladu SR — formulár na vyžiadanie duplikátu matričného dokladu SR (narodenie, sobáš, úmrtie)

Žiadosť o zistenie štátneho občianstva — formulár na zistenie štátneho občianstva pre občanov SR

Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska — formulár na zmenu mena alebo priezviska

Adresy štátnych (kantonálnych) kancelárií vo Švajčiarsku