Uznanie cudzieho rozhodnutia

Cudzie rozhodnutie (rozvodový rozsudok, zistenie alebo určenie otcovstva, rozhodnutie vo veciach osvojenia dieťaťa, rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy alebo úprave styku s ním) uznané slovenským súdom má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie slovenského súdu. Bez uznania slovenským súdom nie je takéto rozhodnutie na území Slovenskej republiky účinné.

Na konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia je príslušný:

(§ 68a Zákona c.97/1963 Zb. o medz. práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov)

a) Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava 1, ak ide o cudzie rozhodnutie v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) otcovstva a osvojenia dieťaťa,

b) okresný súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v ktorého obvode sa zdržuje; ak nie je taký súd, na konanie je príslušný Okresný súd Bratislava I, ak ide o cudzie rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy alebo o úprave styku s ním,

c) súd, ktorý je príslušný na nariadenie výkonu rozhodnutia alebo vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, ak nie je daná jeho príslušnosť podľa písmena b).

Účastníci konania

(§ 68b Zákona c.97/1963 Zb. o medz. práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov)

(1) Konanie o uznaní cudzieho rozhodnutia sa začína na návrh, na ktorý je oprávnený ten, kto je v cudzom rozhodnutí označený ako účastník, a v manželských veciach, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) otcovstva a osvojenia dieťaťa aj ten, kto preukáže, že má na veci právny záujem.

(2) Účastníkmi konania sú navrhovateľ a tí, voči ktorým sa má cudzie rozhodnutie uznať. Ak ich navrhovateľ neuvedie, účastníkmi konania sú aj tí, ktorí sú v cudzom rozhodnutí označení ako účastníci.

(3) Ak má navrhovateľ bydlisko alebo sídlo v cudzine, musí si na prijímanie písomnosti zvoliť zástupcu s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak si ho v určenej lehote nezvolí, budú sa mu písomnosti ukladať na súde s účinkom doručenia; o tom treba navrhovateľa poučiť.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa použije primerane vo vzťahu k ďalším účastníkom konania, ak nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo.

Náležitosti návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia

(§ 68c Zákona c.97/1963 Zb. o medz. práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov)

(1) Z návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Návrh musí obsahovať označenie cudzieho rozhodnutia, názov orgánu, ktorý ho vydal, dátum právoplatnosti cudzieho rozhodnutia alebo údaj o jeho vykonateľnosti a zoznam listín, ktoré sa k návrhu pripájajú. Návrh treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník konania dostal jeden rovnopis.

(2) Navrhovateľ je povinný k návrhu pripojiť

a) originál alebo úradne osvedčenú kópiu cudzieho rozhodnutia v plnom znení,

b) potvrdenie príslušného cudzieho orgánu o právoplatnosti alebo vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia alebo o tom, že rozhodnutie už nemožno napadnúť riadnym opravným prostriedkom,

c) listinné dôkazy o tom, že nie je daná prekážka uznania uvedená v § 64 písm. d) zákona č. 589/2003 Z.z., alebo vyhlásenie druhého účastníka, že na jej skúmaní netrvá,

d) úradne osvedčené preklady pripojených listín do slovenského jazyka.

(3) Súd vyzve navrhovateľa, aby neúplný návrh v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní doplnil. Ak sa napriek výzve súdu návrh neopraví alebo nedoplní a pre tento nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd konanie zastaví. O tomto následku musí byť navrhovateľ poučený.

Adresa Krajského súdu v Bratislave:

Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

Bratislava 1

Tel.: ++421 +2 / 55 57 16 52

V prípade potreby spísania návrhu na rozvod, čestného prehlásenia, splnomocnenia, atď, potrebných k uznaniu cudzieho rozhodnutia na Slovensku sa obráťte na pani PhDr. Linku Fabian, ktorá Vám poradí s prípravou celého spisu.