Rodný list SR

Ako si vybaviť rodný list Slovenskej republiky - nová inštrukcia (platná od 15.6.2023):

Prijímanie žiadostí o registráciu narodenia (rodný list) Osobitnou matrikou MV SR

S účinnosťou od 15. 06. 2023 je potrebné k žiadostiam o zápis narodenia prijímaným na ZÚ SR doložiť tiež platné Osvedčenie o štátnom občianstve SR (ďalej len „OŠO“) dieťaťa resp. dospelej osoby, ktorej narodenie sa na Osobitnej matrike MV SR registruje.

Výnimka:

OŠO sa nevyžaduje v prípade, že ide o dieťa narodené v cudzine a ak sú dodržané nasledovné podmienky:

a) žiadosť o registráciu narodenia dieťaťa v cudzine je podaná v lehote do 180 dní odo dňa narodenia dieťaťa

a zároveň

b) rodičia dieťaťa sú výlučne občania Slovenskej republiky (teda nie cudzinci resp. osoby s dvojitým či viacnásobným štátnym občianstvom). V takomto prípade ZÚ SR dodrží nasledovný postup:


Na území SR je možné podať takúto žiadosť iba na matričnom úrade mestského či obecného úradu v mieste trvalého bydliska žiadateľa a v prípade, ak žiadateľ nemá trvalé bydlisko v SR, aj na inom matričnom úrade v SR okrem Osobitnej matriky MV SR.

Na vybavenie rodného listu pre dieťa je potrebné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete stiahnuť na tejto stránke.