Cestovný pas SR

Ako si vybaviť cestovný pas Slovenskej republiky

Na vybavenie cestovného pasu SR je potrebné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

Podľa zákona o správnych poplatkoch c.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je potrebné za podanie žiadosti o CP SR uhradiť správne poplatky. Poplatky sa hradia vo švajčiarskych frankoch podľa aktuálneho mesačného kurzu SK-CHF v hotovosti na konzulárnom oddelení alebo poštovou poukážkou.

Vydanie CP SR trvá cca 6 týždňov za predpokladu, že žiadosť je doložená potrebnými dokladmi (žiadosť je spracovaná až po úhrade správnych poplatkov). Od 1.januára 2005 môže byt občan SR držiteľom najviac dvoch CP SR; ostatné CP SR je potrebné vrátiť do 30.06.2005 orgánu, ktorý CP SR vydal alebo v zahraničí Veľvyslanectvu SR.

Žiadosť o vydanie CP SR je potrebné podať osobne na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva SR v úradných hodinách.

Za občana SR mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca (predloží doklad totožnosti), ktorý žiadosť podpisuje na 2. strane. K žiadosti občana staršieho ako 15 rokov – 18 rokov je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu (jeden z rodičov žiadosť podpíše do textu žiadosti a predloží doklad totožnosti), samotnú žiadosť však podpisuje už žiadateľ.

Upozornenie: Žiadosť o vydanie CP SR na 1.strane, kolónka "vlastnoručný podpis" sa vyplňuje držiteľ pasu predpísaným perom až priamo pred pracovníkom konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva.

Originály dokladov Vám budú vrátené po spracovaní žiadosti

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete stiahnuť na tejto stránke.