dokumenty

Rodný list, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve, cestovný pas SR a pod.

Cestovný pas SR — Ako si vybaviť cestovný pas Slovenskej republiky...

Osvedčenie o štátnom občianstve SR — Podmienky pre získanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

Rodný list SR — Ako si vybaviť rodný list Slovenskej republiky...

Sobášny list SR — Postup vybavovania sobášneho listu Slovenskej republiky po uzavretí manželstva vo Švajčiarsku.

Žiadosť na uznanie cudzieho rozhodnutia — Cudzie rozhodnutie (rozvodový rozsudok, zistenie alebo určenie otcovstva, rozhodnutie vo veciach osvojenia dieťaťa, rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy alebo úprave styku s ním) uznané slovenským súdom má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie slovenského súdu. Bez uznania slovenským súdom nie je takéto rozhodnutie na území Slovenskej republiky účinné.

Formuláre — Formuláre na vybavenie rôznych druhov úradných dokumentov.

Apostille — zoznam Štátnych kancelárií kantónov, kde dostanete Apostille pečiatku